KÕKU Põhikiri

Eesti Vaegkuuljate Liidu kultuuri- ja spordiklubi Kõku Klubi põhikiri

I ÜLDSÄTTED JA EESMÄRK


1.1. Kõku Klubi (edaspidi: Klubi) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud Eesti Vaegkuuljate Liidu liikmesorganisatsioonide liikmete (edaspidi: Liige) kasumit mitte taotlev ühendus, mis tegutseb Liikmete huvides.

1.2. Kõku Klubi kuulub Eesti Vaegkuuljate Liidu koosseisu, olles üks Eesti Vaegkuuljate Liidu struktuuriüksustest.


1.3.Klubi tegevuse eesmärgiks on vaegkuuljate seas tervete eluviiside ja kultuurilise ligipääsetavuse eest seismine ning sportliku ja kultuurilise ühistegevuse edendamine.

1.4. Eesmärkide täitmiseks Klubi:

 1. koondab ja ühendab kultuurist ja spordist huvitatud Liikmeid;

 2. propageerib kultuuri ja spordiga tegelemist;

 3. arendab aktiivset seltskondlikku tegevust Klubi raames ning ka väljaspool Klubi oma tegevuse toetamiseks;

 4. korraldab oma Liikmetele kultuurilist ja sportlikku tegevust;

 5. arendab koostööd teiste samade valdkondadega tegelevate klubide, seltside ja liitudega, kohalike omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega harrastavate spordialade edendamiseks ja traditsioonide säilitamiseks;

 6. loob vastavalt võimalustele soodustingimusi Klubi Liikmetele, osalemiseks kultuuri- ja spordiasutuste korraldatavatel üritustel (sh võistlustel);

 7. viib kultuuri- ja spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi kultuuri- ja spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärkide saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid kooskõlas Eesti vabariigi õigusaktidega.


1.5.Oma tegevuses juhindub Klubi Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.


1.6.Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

1.7. Kõku Klubi asukoht ja postiaadress on Toompuiestee 10, 10137 Tallinn.


II KLUBI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING KLUBIST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD


2.1. Klubi Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga Eesti Vaegkuuljate Liidu Liikmesorganisatsiooni liige, kes soovib arendada Klubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Klubi eestseisusele eestseisuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse (võib saata ka e-maili teel), milles kohustub täitma Klubi reegleid ja tasuma piirkondlikule vaegkuuljate organisatsioonile, mille liige ta on, regulaarselt liikmemaksu.


2.2. Klubi Liikmeks vastuvõtmise otsustab Klubi eestseisus. Eestseisus vaatab Liikmeks pürgija avalduse läbi selle esitamisest 10 päeva jooksul.


2.3. Klubist väljaastumiseks esitab Liige Klubi eestseisusele kirjaliku avalduse. Eestseisus vaatab avalduse läbi hiljemalt ühe nädala jooksul. Peale avalduse rahuldamist on Klubist välja astuja kohustatud ühe nädala jooksul Klubile tagastama Klubil liikmekaardi. Klubi eestseisus kustutab pärast avalduse rahuldamist Klubist väljaastunu Klubi liikmete nimekirjast.


2.4. Klubi Liikme võib Klubist välja arvata eestseisuse otsusega, kui:

 1. Klubi Liige ei ole kolme aasta jooksul tasunud piirkondlikule vaegkuuljate ühingule, millesse ta kuulub, tolle poolt kehtestatud liikmemaksu;

b)  Klubi Liige ei ole kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Klubi poolt korraldatud üritusel;


2.5. Klubi Liikme väljaarvamise otsustab Klubi eestseisus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale Liikmele kirjalikult vähemalt 1 nädal ette enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel eestseisuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 Klubi eestseisuse liikmetest.

III KLUBI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED


3.1. Klubi Liikmetel on õigus:

 1. osaleda Klubi üritustel ning tegevustes;

 2. soetada Klubi sümboolikaga atribuutikat soodushinnaga;

 3. olla valitud Klubi eestseisusesse, initsiatiivgruppide ja muude Klubi organite Liikmeks;

 4. saada Klubi eestseisuselt ja Klubi muudelt organitelt teavet Klubi tegevuse kohta.

 5. Osaleda Klubi kärajatel.

 6. omada Klubi liikmekaarti, mille väljastab Klubi eestseisus.
  3.2. Klubi Liige on kohustatud:

 1. järgima Klubi tegevuses osalemisel käesolevat põhikirja ja Klubi eestseisuse ning muude Klubi organite otsuseid;

 2. tasuma õigeaegselt piirkondlikule vaegkuuljate organisatsioonile, millesse ta kuulub, tolle poolt kehtestatud igaaastast liikmemaksu;

 3. teatama Klubi eestseisusele Klubi liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed,
  isikukoodi ning informeerima Klubi eestseisust hiljemalt 1 kuu jooksul kontaktandmete muutumisest;

 4. hoidma ja kaitsma Klubi head nime, seisma Klubi eesmärkide ja põhimõtete eest;

 5. osalema kolme aasta jooksul vähemalt ühel Klubi poolt korraldatud üritusel.

IV KÄRAJAD

 4.1. Klubi korraldab vähemalt kord aastas Klubi kärajad, kus Klubi Liikmetel on võimalik arvamust avaldada ja ettepanekuid teha Klubi tegevuse ja eesmärkide kohta.

 4.2. Kärajatelt osavõtmine on Klubi Liikmetele soovituslik.

 4.3. Eestseisusel on kohustus anda kärajatel Klubi Liikmetele ülevaade Klubi tegevusest ja tulevikuplaanidest. 

4.4. Kärajatel Liikmete poolt vastu võetud pöördumised ja ettepanekud on  eestseisusele arutamiseks, seisukoha võtmiseks ning vajadusel Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatusele edastamiseks kohustuslikud.

4.5. Eestseisus kohustub kärajatel tehtud ettepanekud ja pöördumised ning vastused neile või tulemused avalikustama Klubi veebilehel mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu peale kärajate toimumist.

 4.6. Kärajatel on Liikmetel õigus teha ettepanekuid Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatusele eestseisuse liikmete osas.

V EESTSEISUS


5.1. Klubi tegevust juhib ja seda esindab eestseisus, milles on 3-7 liiget.


5.2. Eestseisuse liikmed valib Klubi Kärajatel esitatud kandidaatidest Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatus ametisse 2 (kaheks) aastaks. Eestseisuse koosseisu saavad kuuluda ainult Liikmed.


5.3. Eestseisus esindab Klubi kõigis toimingutes ja tegevustes.

VI EESTSEISUSE KOOSOLEK


6.1 Klubi eestseisuse koosolek on pädev, kui kohal on üle poole eestseisuse liikmetest.

6.2. Klubi põhikirja ja eesmärkide muutmise õigus on ainult Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatusel, vastavalt Klubi eestseisuse poolt esitatud avalduse alusel.

6.3. Klubi eestseisuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, v.a. p.2.5 toodud juhul.

VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE


7.1. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub Eesti Vaegkuuljate Liidu üldkoosoleku otsusega


7.2. Klubi likvideerijateks on Eesti Vaegkuuljate Liidu üldkoosoleku poolt määratud isikud.

Käesolev põhikirja projekt on vastu võetud 27.juulil 2013 Kõku Klubi suvepäevadel
Pärlselja Puhkekeskuses.

  Lisa kommentaar

Semper Fi - Setting New Standards!

HTML5 Standards that Define
CSS3 Latest Evolutions
JavaScript Free, Means Conflict Free
A One Off WordPress Customizer Options Generator
Built with Grid, Flex, and Font Scaling
Moble First Responsive Design
Woocommerce Shopping Cart Integration
Built in Google Structured MicroData
A WordPress Theme by Schwarttzy

WordPress

HTML5

CSS3

JavaScript Free